ระบบติดตามความเค็มทะเลสาบสงขลา

20/06/2024

สถานีวัดคุณภาพน้ำทะเลสาบสงขลา (ค่าความเค็ม :ppt)

สถานะผลกระทบต่อการทำการเกษตร (ค่าความเค็ม :ppt)

คุณภาพน้ำดีมาก ระดับความเค็ม < 0.2 ppt
ใช้สำหรับชลประทานได้กับพืชทุกชนิด

คุณภาพน้ำปานกลาง ระดับความเค็ม 0.2-0.5 ppt
มีผลต่อพืชไม่ทนเค็ม ใช้กับพืชทนเค็มปานกลาง ใช้ในดินที่มีการระบายน้ำดี

คุณภาพน้ำต่ำ มีเกลือมาก ระดับความเค็ม 0.5-1.5 ppt
ใช้กับพืชทนเค็ม ต้องดูแลระมัดระวัง ต้องระบายน้ำเพื่อไม่ให้เกือสะสมในดิน ไม่เหมาะที่จะใช้ดินที่มีข้อจำกัดของการระบายน้ำ

คุณภาพน้ำต่ำมาก ระดับความเค็ม > 1.5 ppt
มีผลกระทบต่อพืชทั่วไป ไม่เหมาะที่จะนำมาใช้เพื่อการชลประทาน

สถานีตรวจวัดขัดข้อง รอการซ่อมบำรุง !!!
อยู่ระหว่างซ่อมบำรุง ขออภัยในความไม่สะดวก

ขอสงวนสิทธิ์การใช้ข้อมูลเชิงวิชาการ

ตารางแสดงข้อมูลสถานีตรวจวัดความเค็มทะเลสาบสงขลา

สถานะ ชื่อสถานี อุณหภูมิ (C) ค่าความเค็ม (ppt) ความลึกของน้ำ (m) ระดับน้ำ-รทก (m) ปริมาณน้ำฝน (mm/2hr) ทิศทางลม ความเร็วลม (m/s) วัน-เวลา
คลองนางเรียม
(ทะเลน้อย)
31.59 0.12 1.93 0.59 0 20/06/2024 18:13
หลักโลมาพัทลุงตอนบน - - - - - - - 02/05/2024 00:05
หลักโลมาระโนด 33.22 0.21 -7.41 -2.81 0 20/06/2024 16:07
หลักโลมาพัทลุงตอนล่าง - - - - - 17/06/2024 10:09
หลักโลมากระแสสิน 33.55 0.8 2.87 -4.68 0 359 7 20/06/2024 16:04
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลหลวง - - รอซ่อมบำรุง 21/09/2023 15:23
หน่วยพิทักษ์สัตว์ป่าแหลมควายราบ - - 21/09/2023 22:07
สะพานเกาะโคบ 32.93 6.27 5 2.94 20/06/2024 18:10
สะพานเกาะหมาก 35.32 0.12 2.57 -1.34 20/06/2024 18:12
สะพานปากรอ 32.96 8.18 2.72 -0.99 20/06/2024 16:08